A  LITTLE   SHOP   OF   YOUR   LIFE

A  LITTLE   SHOP   OF   YOUR   LIFE

everyday NOTE

Time changes everything except something within us which is always surprised by change.

เพราะว่าโลกนี้มีทั้งสิ่งที่อยากจำและไม่อยากจำ หลายสิ่งเราเลือกจำใส่กล้องถ่ายรูป ใส่กล้องวิดีโอ หรือแม้แต่ใส่ในซอกหลืบความทรงจำและหลายสิ่งที่ว่าเราก็เลือกจำใส่ลงในสมุดบันทึกสักเล่ม