RETURN & EXCHANGE

เงื่อนไขการเปลี่ยน - คืนสินค้า

 1. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี ผิดกลิ่น จำนวนไม่ครบ
  หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น

 2. ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเปลี่ยน - ส่งคืนสินค้าทุกกรณี ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-392-3182 - 3
  หรือ อีเมล์ contact@everydaykmkm.com ก่อนทุกครั้ง

 3. สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์หรือการจัดส่ง ให้แจ้งเปลี่ยน/คืนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณี

 4. Everyday karmakamet online จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันที

 5. ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์

หมายเหตุ:ทาง Everyday karmakamet online ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับ เปลี่ยนหรือ คืนสินค้าประเภทต่อไปนี้

 • กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องหอม เช่น เหตุผล ไม่ชอบกลิ่น กลิ่นแรงไป กลิ่นอ่อนไป

 • กลุ่มสินค้าประเภทเสื้อผ้า เช่น เหตุผล ลูกค้าสั่งขนาดผิด ผิดรุ่น ผิดสี โดยเกิดจากลูกค้าเอง

 • กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ/ สั่งผลิต

 • กลุ่มสินค้าลดราคา ( Sale )

 • สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน

 • สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า
   

**การเปลี่ยน-เคลมสินค้านั้น ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งปัญหาภายใน 14 วัน หลังจากได้รับสินค้าหรือบริการ ถ้ามีสินค้าพร้อมส่งจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 7-14 วัน หากไม่มีแล้วอาจจะมีแจ้งเปลี่ยนรุ่นใหม่หรือยกเลิกการซื้อ

เงื่อนไขการยกเลิกการซื้อขาย และการคืนสินค้า

เมื่อท่านได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วพบปัญหา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของ Everyday karmakamet ถือเป็นที่สิ้นสุด

ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกการซื้อขายโดยมีหนังสือแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบผ่านทางอีเมล์ contact@everydaykmkm.com ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้า และให้ส่งคืนสินค้าพร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิงการซื้อให้แก่บริษัทฯในสภาพที่สมบูรณ์ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

 1. สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า

 2. สินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน/เอกสารยืนยันการชำระเงินจากธนาคารหรือEmail และเซลล์สลิป/ใบกำกับภาษี ที่อยู่ปลายทางจากขนส่งเอกชนในซองพลาสติกบนกล่องพัสดุ 

 3. สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และพร้อมกล่องบรรจุหรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์ 

 4. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก

 5. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่ากล่องของขวัญ ค่าหีบห่อพิเศษ และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆไม่สามารถขอคืนได้

ช่องทางการเปลี่ยน-คืนสินค้า

เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมาทาง Everyday karmakamet online โดยอีเมลมาที่ contact@everydaykmkm.com หรือโทร:02-392-3182 - 3 เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้า ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่ Everyday karmakamet
เพื่อทำการตรวจสอบตามเงื่อนไข ได้ 3 ช่องทางตามด้านล่างนี้

ส่งเปลี่ยน-คืนสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ไทย หรือ ขนส่งเอกชน มาได้ที่:

 1. ส่งเปลี่ยน-คืนสินค้าผ่านทางไปรษณ๊ไทย หรือ ขนส่งเอกชน มาได้ที่:

          ฝ่ายบริการลูกค้า Everyday karmakamet online 

        บริษัท ฮากอน กรุ๊ปส์ จำกัด
        เลขที่ 257 ซอยเจริญมิตร แขวงคลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
        Tel 02-3923182-3
        Fax 02-391-7389

การรับเปลี่ยน-คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ไปดำเนินการเองที่ ไปรษณีย์ไทย หรือ ขนส่งเอกชน โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งก่อน จนกว่าจะตรวจพิสูจน์สภาพสินค้าและเจ้าหน้าที่ Everyday karmakamet จะติดต่อลูกค้ากลับไปภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าเพื่อยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าพร้อมคืนค่าขนส่งสินค้าที่ลูกค้าชำระไว้ หากพิสูจน์ว่าไม่เข้าเงื่อนไขการเปลี่ยน-คืน ทางบริษัทฯ จะส่งสินค้าคืนท่านโดยเก็บเงินปลายทาง

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะไม่ทำการคืนเป็น เงินสด ทุกกรณี ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้:

 1. จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 30 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน

 2. จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตของลูกค้า ภายใน 30 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืนและจะมีผลในรอบบัญชีถัดไป
  ของบัตรเครดิต