“I LOVE MY LAND" FOR CONTEMPORARY SOUTHERN BATIK โครงการ “ผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ ป


Contemporary Southern Batik โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ 3 นักออกแบบผู้มีชื่อเสียงของไทย และหนึ่งในนั้นก็คือ Sarunrat panchiracharoen's Everyday Karmakarmet Artistic director by Everyday kmkm ที่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบเรื่องแต่กายร่วมสมัย Contemporary Southern Batik By OCAC ในแบบฉบับ ”I Iove my land”

สำหรับแบรนด์ Everyday kmkm ภายใต้สโลแกน "I Iove My Life" เราพยายามใช้คํานี้ซ้ำๆ และแตกรูปแบบมันออกไปเป็นสินค้าและการบริการที่หลากหลายด้าน เพื่อที่จะสนับสนุนความคิดหลักอันนี้ ด้วยหวังว่ามันจะช่วยเน้นย้ำให้คุณตระหนักถึงคุณค่าชีวิต ที่คุณมีอยู่ในตัวของคุณเอง ซึ่งนอกจากจะรู้จักรักและเข้าใจตัวเองแล้ว Everyday kmkm ยังปรารถนาเผื่อแผ่ความรักนั้นไปสู่ ผู้อื่น ด้วยการใช่ สโลแกนอย่าง ”I Iove My Land” เข้ามาเพิ่มพูนความแข้งแกร่ง แก่ชุมชนและสังคมของเรา ผ่านการสร้างอาชีพ พัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมเพิ่มมูลค่าเข้าไปให้กลายเป็น รายได้ โอกาสและทางเลือกใหม่ๆ ภายในสังคมเล็กๆ สู่ประเทศของเรา

ผลงานการออกแบบของ Sarunrat Panchiracharoen by Everyday Karmakarmet

“Everyday Karmakarmet Special Collection 2018 นี้ด้วยเรื่องราวของการเรียนรู้ที่จะรักด้วยการเปิดกว้าง ยอมรับ และไม่ตัดสินซึ่งกันและกันผ่านบทสนทนาว่าด้วยเกาะสมุย อันเป็นสถานที่ที่เขาเติบโตมา และได้สัมผัสถึงความหลากหลายผ่านการสังเกตผู้คน โดยเฉพาะบรรดานักท่องเที่ยวที่มาที่เกาะสมุยนั้น มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีความผิดแผกไปจากขนบที่เขาคุ้นชิน จนเมื่อศรันรัตน์ เติบโตและผ่านการใช้ชีวิตมาถึงจุดหนึ่งที่เริ่มเข้าใจความหลากหลาย และการยอมรับความต่างถึงได้ค้นพบว่า ความแตกต่างทั้งหลายนั้นเป็นเพียงการเลือก ความเชื่อ ความสนใจของผู้คน แต่สุดท้ายแล้วล้วนเป็นมนุษย์เหมือนกันทั้งสิ้น”